Новые тексты песен
Главная - Текст песни Я чекаю тебе — Дитино, Моя

Текст песни Я чекаю тебе — Дитино, Моя


Оригинальный текст и слова песни Дитино, Моя:

Дитино Моя, можливо ти не знаєш Мене, але Я знаю про тебе все…(Пс.139:1) Знаю тебе, коли сидиш і встаєш ти…(Пс.139:2)
Мені відомі всі твої дороги…(Пс.139:3) і навіть волосся на голові пораховано Мною…(Мт. 10:29-31)
Бо Я сотворив тебе на Свій образ…(Бт.1:27)
Мною ти живеш, і рухаєшся, і існуєш…(Ді.17:28)
Перш ніж Я уклав тебе в лоні матері твоєї, Я знав тебе…(Єр. 1:4-5)
Я вибрав тебе ще до сотворення світу. (Єф. 1:11-12)
Ти — не помилка! До книги Моєї записані всі твої дні. (Пс. 139:15-16)
І саме Я призначив день твого народження і місце оселення твого. (Ді. 17:26)
Дивне дитя Моє…(Пс.139:14)
Я виткав тебе в утробі матері твоєї (Пс. 139:13), і в день твого народження вивів Я тебе…(Пс.71:6)
Я ж бо поруч з тобою, Я повен любові до тебе. (1 Ів. 4:16)
Я прагну віддати її цілковито тобі, тому що ти — Моє дитя, а Я — Отець твій. (1 Ів. 3:1)
Я можу дати тобі більше, ніж твій батько земний…(Мт. 7:11)
Бо Я — досконалий Отець…(Мт. 5:48)
І всякий дар досконалий ти отримуєш з рук Моїх. (Як. 1:17)
Я знаю чого ти потребуєш, і я виконаю всі нужди твої. (Мт. 6:31-33)
Мої намірення для тебе завжди повні надії…(Єр. 29:11)
Тому що Я полюбив тебе відвічною любов’ю. (Єр. 31:3)
Мої думки про тебе незлічимі, як піщинки на березі моря…(Пс. 139:17-18)
Я у радості втішаюсь тобою…(Соф. 3:17)
Я ніколи не перестану благословляти тебе…(Єр. 32:40)
Ти — Мій скарб…(Вих. 19:5)
Від усього серця Мого і від усієї душі Моєї Я хочу зміцнювати тебе…(Єр. 32:41)
Я хочу тобі показати велике і незбагненне, чого ти досі не знав…(Єр. 33:3)
Якщо шукатимеш Мене всім серцем своїм і всією душею своєю, ти знайдеш Мене..(Втор.4:29)
Втішайся в Мені і сповню бажання серця твого…(Пс. 37:4) тому що Я даю тобі ці бажання… (Фил. 2:13)
Я можу зробити для тебе куди більше за те, чого просиш і що розумієш… (Єф. 3:20)
Тому що Я — Отець усякої втіхи…(2 Кор.1:3-4)
Коли серце твоє розбите, Я поруч з тобою…(Пс. 34:19)
Як пастух несе на руках своїх ягнятко, так Я несу тебе на грудях Своїх…(Іс.40:11)
Прийде день і Я витру кожну сльозу з очей твоїх, заберу весь біль, який ти переніс на цій землі…(Од. 21:3-4)
Я — Отець твій і люблю тебе так само, як Сина Свого. (Ів. 17:23)
В Ісусі любов Моя до тебе була виявлена…(Ів. 17:26)
Бо Він — досконалий Мій образ…(Єв. 1:3)
Він прийшов, щоб показати, що Я за тебе, а не проти тебе…(Рим.8:31)
І сказати тобі, що Я не враховую тобі гріхи твої, тому що Ісус помер, щоб примирити тебе зі Мною…(2 Кор. 5:18-19)
Його жертва стала найвищим проявом Моєї любові до тебе…(1 Ів. 4:10)
Я віддав все, що Я люблю, щоб отримати твою любов…(Рим. 8:32)
Якщо приймеш дар Мого Сина Ісуса, то знайдеш Мене…(1 Ів. 2:23)
І нічого і ніколи не зможе відлучити тебе від Моєї любові…(Рим.8:38-39)
Прийди додому і Я влаштую небувалий бенкет на Небесах…(Лк.15:17)
Я завжди був Отцем, навіки Ним і залишусь…(Єф. 3:14-15)
Взиваю до тебе, чи будеш Моєю дитиною?!..(Ів. 1:12-13)
Я чекаю тебе…(Лк. 15:11-32)

Перевод текста песни Дитино, Моя исполнителя Я чекаю тебе:

My child, perhaps you do not know me, but I know everything about you … (Ps.139: 1) you know, when you get up and sit … (Ps.139: 2)
I know all your ways … (Ps.139: 3), and even hair counted me … (Matt. 10: 29-31)
Because I created you in His image … (Bt.1 27)
Me you live and move and have our being … (Di.17 28)
Before I made you in your mother’s womb, I knew you … (Jer. 1: 4-5)
I chose you before the creation of the world. (Eph. 1: 11-12)
 You — not a typo! The book of my written all thy days. (Ps. 139: 15-16)
 And that I have appointed the day of your birth and your place of settlement. (Acts. 17:26)
My strange child … (Ps.139: 14)
I vytkav you in your mother’s womb (Ps. 139: 13), and on the day of your birth I brought you … (Ps.71: 6)
For I am close to you, I am full of love for you. (1 Jn. 4:16)
I want to give it entirely to you, because you — my child, and I — your father. (1 Jn. 3: 1)
I can give you more than your earthly father … (Matt. 7:11)
For I — … Father is perfect (Matt. 5:48)
And every perfect gift you get out of my hand. (Jas. 1:17)
I know what you need and I will do all your misery. (Matt. 6: 31-33)
My intention for you … always full of hope (Jer. 29:11)
Because I loved you everlasting love. (Jer. 31: 3)
My thoughts about you innumerable as the sand on the beach … (Ps. 139: 17-18)
I delight in you … vtishayus (Zeph. 3:17)
I never cease to bless you … (Jer. 32:40)
You — My treasure … (Ex. 19: 5)
With all my heart and from all my soul I want to strengthen you … (Jer. 32:41)
I want to show you great and incomprehensible, why are you still did not know … (Jer. 33: 3)
If you search for Me with all your heart and with all your soul, you will find me .. (Vtor.4 29)
Shout at me and fill the desire of your heart … (Ps. 37: 4) because I give you those desires … (Phil. 2:13)
I can do much more for you, for what you ask and what you know … (Eph. 3:20)
Because I — the Father of all consolation … (2 Kor.1: 3-4)
When your heart is broken, I am close to you … (Ps. 34:19)
As a shepherd carries on hands of its lamb, so I carry you on his chest … (Is.40: 11)
The day will come and I will I blot out every tear from your eyes, I will take away all the pain you have suffered on this earth … (Rev. 21: 3-4)
I — your father and I love you just as his Son. (Jn. 17:23)
In Jesus, my love for you is revealed … (Jn. 17:26)
Because He — my perfect image … (Heb. 1: 3)
He came to demonstrate that I am for you, not against you … (Romans 8: 31)
I tell you that I do not take into account your sins because Jesus died to reconcile you with me … (2 Cor. 5: 18-19)
His sacrifice was the highest expression of my love for you … (1 Jn. 4:10)
I gave everything I love to get your love … (Rom. 8:32)
If you accept the gift of my son Jesus, you will find me … (1 Jn. 2:23)
And nothing will ever be able to separate you from my love … (Romans 8: 38-39)
Come home and I arrange an unprecedented feast in Heaven … (Lk.15: 17)
I have always been Father, and He will stay forever … (Eph. 3: 14-15)
I cry to thee, be my baby?! .. (Jn. 1: 12-13)
I’m waiting for you … (Lk. 15: 11-32)

Если вы нашли опечатку или ошибку в словах или в переводе текста песни Дитино, Моя, просим сообщить об этом в комментариях.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *